Daily schedule in Bukkokuji

3:50 Rising time (training period only)
4:00 Zazen (training period only)
4:40 Rising time
4:50 Running
5:10 Taiso (Exercise)
5:40 Zazen
6:20 Choka (Morning chanting)
7:20 Shukuza (Breakfast)
7:45 Short samu (Worktime)
8:50 Samu
10:00 Tea time
11:30 Saiza (Lunch)
13:30 Samu
15:00 Tea time
16:00 Banka (Evening chanting)
17:00 Yakuseki (Supper)
18:20 Zazen (3 chu)
20:45 Shiguseiganmon
21:00 Kaichin