Rohatsu Sesshin Daily Schedule in Bukkokuji

3:00 Rising Time
3:10 Taiso (Exercise)
3:40 Zazen (1 chu)
4:20 Choka (Morning chanting)
4:50 Zazen (1 chu)
Dokusan
5:40 Shukuza (Breakfast)
6:10 Zuiza (Free sitting)
7:30 Gyobaito (Plum tea)
Zazen (3 chu)
Teisho
11:00 Saiza (Lunch)
11:30 Zuiza
13:20 Gyocha (Tea time)
Zazen (3 chu)
Dokusan
16:00 Banka (Evening chanting)
16:30 Yakuseki (Supper)
17:00 Zuiza
18:20 Zazen (4 chu)
(Dokusan)
21:45 Shiguseiganmon
22:00 Kaichin (Bed time)