Cele

Cel ogólny wortalu buddyjskiego - mahajana.net:

 • wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych Dharmą Buddy (zarówno dla praktykujących, zainteresowanych samą teorią jak i osób sympatyzujących)


Cele szczegółowe:

 • publikowanie źródłowych tekstów buddyjskich
 • publikowanie tekstów buddyjskich wybranych dawnych i współczesnych nauczycieli  publikowanie tekstów pióra wybranych dawnych i współczesnych nauczycieli buddyjskich. Najwyższym priorytetem obdarzamy teksty kanoniczne, następnie teksty niektórych dawnych nauczycieli z Indii, Chin, Tybetu, Japonii etc., w dalszej kolejności natomiast teksty wybranych współczesnych nauczycieli.

 • udostępnianie wybranych mów i komentarzy Dharmy współczesnych nauczycieli w postaci plików audio
 • informowanie o niektórych wydarzeniach (sesshin, wykłady, inicjacje, odosobnienia, oraz inne praktyki i spotkania)
 • udostępnianie adresów różnych grup praktykujących buddyzm oraz szkół i uniwersytetów gdzie wykładane są nauki buddyjskie
 • informowanie o wybranych publikacjach, ukazujących się na rynku wydawniczym • publikacja pewnych materiałów - umieszczonych w portalu - w postaci zeszytowej / książkowej, tak by udostępnić je osobom nie mającym dostępu do komputera / internetu
 • wysyłanie CD z materiałami dla osób, które nie mają możliwości uzyskania ich z internetu, lub które są zbyt duże objętościowo, by mogły zostać w całości udostępnione

Wortal będzie dostępny przede wszystkim w języku polskim, docelowo w języku polskim i angielskim.


Oby każdy, kto kiedykolwiek przeglądał tę stronę internetową, pamietał o niej

lub choćby myślał czy rozmawiał na jej temat, nigdy nie odrodził się w niższych światach;

Oby jego udziałem były tylko doskonałe ludzkie wcielenia;

Oby napotkał na swej drodze przyjaciela uosabiającego doskonałą prawość mahajany

i osiagnął jak najszybciej stan oświecenia Buddy.


The general aim of this website - mahajana.net is:

 • Substantial support to people interested in Buddha Dharma (both for practitioners, interested in theory itself, as well as the ones with a favourable attitude.)
 • Specific aims are the following:

  • to publish Buddhist source texts
  • to publish Buddhist texts of selected ancient and contemporary teachers
  • to publish texts written by ancient and contemporary Buddhist teachers. We give the highest priority to canonical texts, then texts by several ancient teachers from India, China, Tibet, Japan, etc., and after that, texts by selected contemporary teachers.
  • to make available Dharma speeches and comments by contemporary teachers in the form of audio files
  • to provide information about some events, such as: sesshin, lectures, initiations, seclusions, and other practices and meetings.
  • to make available addresses of various groups practising Buddhism and schools and universities where Buddhist teachings are given.
  • to provide information about selected publications released on the market
  • to publish some materials, placed in this portal, in the form of scripts/books so as to make them available to people having no access to a computer/the Internet
  • to send CDs with materials to people who have no possibility to retrieve them from the Internet, or which have too much volume to be made available in full.

  May everyone who at any time viewed this website have remembered about it or at least thought or talked about it, Never be born in lower worlds;
  May they experience only perfect human incarnations;
  May they meet on their way a friend embodying the perfect integrity of Mahayana. And may they reach the state of Buddha enlightenment as soon as possible.