SUTRA DAWNYCH ŚLUBOWAŃ
BODHISATTWY KSITIGARBHY

Okładka

Zebrane wykłady Mistrza Tripitaki Hsuan Hua

Zostały przetłumaczone przez amerykańskiego bhikszu Heng Czinga, poprawione przez amerykańską bhikszuni Heng Czih; z ostateczną korektą amerykańskiego bhikszu Heng Kuana i autoryzowane przez Śramanę ze Złotej Góry Mistrza Dhjany Hsuan Hua.

Przełożył: Henryk Smagacz

Wydawnictwo ATEXT Gdańsk 1992

Wydawcy serdecznie dziękują Mistrzowi Hsuan Hua i członkom Dharma Realm Buddhist University za pomoc okazaną przy redakcji polskiej wersji niniejszej Sutry.

Adres: Dharma Realm Buddhist University TALMAGE, CALIFORNIA 95 481-0217 USA, tel. 707-462-0939, fax. 707-462-3017

Jest to jedna z książek publikowanych w serii dotowanej przez The Institute of Advanced Studies of World Religions, Nowy Jork, USA i mającej na celu upowszechnienie w języku angielskim tekstów religijnych tłumaczonych z różnych języków.

Pierwsze wydanie w języku polskim
Redakcja: Leszek Matuszewski
Projekt okładki: Krzysztof Klejzerowicz
Korekta: Katarzyna Budna

ISBN 83-85156-19-4
Wydawnictwo ATEXT, Gdańsk, ul. Załogowa 6
tel. 43-00-05, fax 43-10-53
Skład i druk: ATEXT

Namo Bodhisattwa Skarbiec Ziemi
Namo Ti Tsang Wang- Pu Sa
Namo Bodhisattwa Ksitigarbha

Sutra niniejsza zaleca praktykującym, aby recytowali imię Bodhisattwy Ksitigarbhy, jak też i imiona różnych Buddów. Zgodnie z tradycją imię poprzedzane jest sanskryckim słowem Namo, które oznacza wysławianie lub składanie hołdu, przyjmowanie schronienia, czczenie itp. Imię Bodhisattwy byłoby więc recytowane tak jak powyżej, po polsku, po chińsku i w sanskrycie.[1]

Mądrością i elokwencją,
których pojąć nie można
Objawia wielkie duchowe moce
by wybawiać z piekieł;
Żyjące stworzenia ciemności
wszystkie otrzymują jego światło.
Niezmierzona i nieskończona
jest moc jego ślubowań.

Spis treści


[1] W Japonii Bodhisattwa Ksitigarbha znany jest pod imieniem Dżidzo; w Tybecie jako Sainingpo, a w Korei jako Dzidziang /przyp. tłum./