Słownik buddyjski - ,,T''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

 1. T'ien-t'ai
 2. Taisho Shinshu Daizokyo
 3. Tamo
 4. Tathagata
 5. Tathata
 6. Tendai
 7. Tihetuka
 8. Transmigracja
 9. Trikaja
 10. Triloka
 11. Trzy Schronienia
 12. Trzy Skarby
 13. Trzy cechy istnienia
 14. Trzy ciała Buddy
 15. Trzy trucizny
 16. Trzy światy
 17. Tusita

T'ien-t'ai

Hasło nie sprawdzone

Język: chiński

[mahajana.net]

T'ien-t'ai (538-598). Trzeci patriarcha buddyjskiej szkoły T'ien-t'ai (Tendai), także nazywany mistrzem Chih'i (jap. Chisha). Jego pisma są zebrane w pracy pt. Makashikan (chiń. Mo-ho Chih-kuan) (Rozprawa o medytacji i kontemplacji mahajany). Jest także skrócona wersja tej pracy zatytułowana Shoshikan (Hsiao Chih-kuan).

Taisho Shinshu Daizokyo nowe hasło

Hasło sprawdzone

Synonim: Taisho Daizokyo.

[SGLOSSARY]

Największe współczesne wydanie kanonu pism buddyjskich uznane za jego najbardziej autorytatywną i wiarygodną edycję, szeroko studiowaną na świecie. Zbiór został skompilowany w okresie Taisho (1912-1926) przez najbardziej znamienitych japońskich uczonych, pod kierunkiem profesora Takakusu Junjiro i Watanabe Kaigyoku. Publikacja miała miejsce w latach 1924-1934.

Zbiór liczy sobie 100 tomów, na które składa się 3053 prac w 11970 częściach. W skład 100 tomów wchodzi:

Tekst jest spisany w klasycznym języku chińskim, w którym były spisywane nauki Dharmy. Podstawą tłumaczenia były oryginalne dzieła indyjskie jak i spisane w językach Centralnej Azji. W zbiorze zawarte są też traktaty, komentarze, katalogi i inne prace chińskich i japońskich mnichów i uczonych (w tym również prace np. Pagpa Lamy).

W trakcie prac pojawiła się potrzeba udostępnienia tekstów szerszemu odbiorcy japońskiemu, który nie miał wcześniej możliwości czytania czy posiadania sutr buddyjskich w języku japońskim. W związku z tym powstała kolejna edycja, zwięzła w formie, nosząca tytuł Shinyaku Bukkyo Seiten ("Nowe Tłumaczenia Buddyjskich Pism"). Wydanie to pochodzi z 1925 roku i było opracowane pod kierunkiem Czcigodnego Muan Kizu. Kolejne poprawione edycje opublikowano w roku 1929 i 1976.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Buddyzmu (Bukkyo Dendo Kyokai) z Tokio oraz Numata Center for Buddhist Translation and Research w Berkeley w Kalifornii podjęły i kontynują prace nad przekładem Taisho Daizokyo na język angielski. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na okres 100 lat, dlatego też zdecydowano o przekładzie na język angielski Shinyaku Bukkyo Seiten ("Nowe Tłumaczenia Buddyjskich Pism"), tak, by umożliwić dostęp do zwięzłej kolekcji sutr i innych klasycznych pism szerokiemu odbiorcy, tym razem w języku angielskim.

Taisho Daizokyo on-line: http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~sat/japan/down.html

Tamo (chiń.) → Bodhidharma

Tathagata

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Dosłownie 'ten, który tak przychodzi'; jeden z tytułów Buddy.

[mahajana.net]

Tathagata (jap. Njorai). Honorowy tytuł Buddy, szczególnie Buddy Siakjamuniego. W tradycji Mahajany oznacza to osobę, która przyszła i odeszła do tathaty (j. sinnjo), tj. absolutnej rzeczywistości i która zarówno przekracza niezliczone formy w zjawiskowym świecie jednocześnie będąc z nimi identyczna. W tym tłumaczeniu tytuł ten wskazuje na Buddę Siakjamuniego.

Hokyoki, przypis 26

Tathagata (tyb. t.de.bzin bsheg.pa), dosłownie ,,Tak przychodzący''. W hinajanie to określenie Buddy Szakjamuniego, które mogło być używane w stosunku do każdego Arhata. W tekstach mahajany występuje jako przydomek, miano Buddy.

Bodhiczaria-awatara, rozdział VI: Paramita cierpliwości

Tathata

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Zobacz też: dhyana, dvayanairatmya

[ZB]

Trzecia z czterech dhyan opisanych w Sutrze Lankavatara; przedmiotem dyscypliny jest tu urzeczywistnienie 'takości' prawdy poprzez utrzymywanie myśli ponad dualizmem istnienia i nie-istnienia i ponad ideą dwuaspektowej bezjaźniowości.

Tendai (jap.) → T'ien-t'ai

Tihetuka

Hasło nie sprawdzone

Język: pali

[mahajana.net]

Ti-hetuka-patisandhi Odrodzenie się ze wszystkimi trzema podstawowymi warunkami, a mianowicie: alobha, adosa i amoha (mądrość).

Bodhipakkhiya Dipani

Transmigracja (sanskr.) → Samsara

Trikaja → Trzy ciała Buddy

Triloka → Potrójny Świat

Trzy Schronienia

Hasło nie sprawdzone

Synonimy: triśarana (sanskryt), tisarana (pali)

[WIKI]

Każda religia posiada rytuał czyniący człowieka jej wyznawcą. W Buddyzmie przyjęcie Trzech Schronień jest pierwszym krokiem oznaczającym wejście na buddyjską ścieżkę. Jednocześnie też zasługi płynące z takiego aktu są nieskończone.

Mówi się o tym, że każda istota, bez względu na to, w jakim odrodziła się ciele, poszukuje w życiu szczęścia oraz poczucia bezpieczeństwa i unika cierpienia. Próbujemy realizować te cele gromadząc rzeczy materialne i podejmując różnego rodzaju aktywności, które dają nam poczucie tymczasowego zaspokojenia. Jednak rzeczy światowe w których zwykle szukamy schronienia są nietrwałe i zawsze kończą się cierpieniem. Niezależnie od tego jak wiele majątku zgromadzimy, jak wysoką pozycję i uznanie osiągniemy, jak bardzo kochającą rodzinę będziemy mieli, jak wiele zrobimy dla swojego kraju czy społeczeństwa wszystko to nie jest prawdziwym schronieniem, ponieważ przemija, jest nietrwałe. Majątek, sława i bliskość rodziny kończą się najpóźniej w chwili śmierci. Kraje i społeczeństwa również przemijają, jak pokazuje historia.

Nie powinno się też przyjmować schronienia w duchach, istotach nadprzyrodzonych, istotach boskich i w Brahmie.

Jedynym autentycznym schronieniem w Buddyzmie jest więc przyjęcie schronienia w Buddzie, Dharmie i Sandze.

W języku tybetańskim termin KJAB DRO, tłumaczony jako "przyjmować Schronienie" oznacza dokładnie:

KJAB
"chronić" lub "coś, co ma moc ochraniania"
DRO
"iść"

Bardziej precyzyjne tłumaczenie oddające dynamikę i ciągłość procesu powinno brzmieć: "iść po schronienie" lub "udawać się po schronienie". Podobnie również sanskrycki termin saranam gaććhami zawiera pierwiastek "iść", co wskazuje też na to, że przyjęcie schronienia jest tylko początkiem procesu, a nie jednorazowym aktem.

Lama Rinczen, ,,O Schronieniu'', Wydawnictwo Związku Buddyjskiego Tradycji karma Kamtzang, Grabnik 2001

Schronienie w Buddzie

Dla buddysty, Budda jest najwyższym oraz nieprześcignionym Nauczycielem i Mistrzem, pokazującym drogę do osiągnięcia ostatecznego szczęścia i usunięcia całego cierpienia dzięki duchowemu Oświeceniu. Dlatego Budda jest wart najwyższej czci. Świadome zwracanie się ku Buddzie i poleganie na nim, odwraca nas od nieoświeconego istnienia i otwiera na Jego Nauki (Dharmę) i duchowe przewodnictwo. Co więcej, Budda reprezentuje najwyższą mądrość oraz nieograniczone współczucie nie ma niczego bardziej wartościowego i bezpiecznego, ku czemu moglibyśmy się zwrócić.

,,Buddyzm'', Misja Buddyjska 'Trzy Schronienia', Szczecin 1996

Schronienie w Dharmie (Nauce Buddy)

Nauka Buddy ukazuje ostateczną Prawdę i kładzie kres wszystkim ludzkim problemom, tak więc jest najlepszym lekarstwem. Postępując zgodnie z Nauką Buddy, możemy się duchowo przebudzić i urzeczywistnić Oświecenie i wyzwolenie. Dlatego zwracamy się ku Nauce Buddy i polegamy na niej.

,,Buddyzm'', Misja Buddyjska 'Trzy Schronienia', Szczecin 1996

Schronienie w Sandze (Zgromadzeniu Uczniów Buddy)

Budda rozpoczął nauczanie w VI w p.n.e. Od tamtej pory, jego uczniowie, wyświęceni mnisi i mniszki, dzięki pomocy i wsparciu świeckich wyznawców przez cały ten czas praktykowali, podtrzymywali i przekazywali jego Nauki. "Dzięki ich wysiłkom i poświęceniu Nauka i Praktyka Buddy mogły dotrzeć do nas. Uważamy więc ich za prawdziwy klejnot i skarbnicę Nauki Buddy. Biorąc Buddę za przykład, uczniowie tworzą Zgromadzenie oparte o harmonię i wzajemną pomoc w działaniach, prowadzących wszystkie odczuwające istoty ku wyzwoleniu. Dlatego zwracamy się ku zgromadzeniu uczniów Buddy i polegamy na nim.

,,Buddyzm'', Misja Buddyjska 'Trzy Schronienia', Szczecin 1996

Tekst schronienia w języku pali brzmi:

Buddham saranam gaććami
Dhammam saranam gaććami
Sangham saranam gaććami

co na język polski tłumaczy się jako:

Znajduję schronienie w Buddzie
Znajduję schronienie w Dharmie
Znajduję schronienie w Sandze

Trzy Skarby → Potrójny klejnot

Trzy cechy istnienia

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Trzy cechy istnienia (lakkhana) to:

 1. nietrwałość anicca,
 2. cierpienie dukkha,
 3. bezosobowość (brak ,,ja'', bezjaźniowość) anatta.
Bodhipakkhiya Dipani

Trzy ciała Buddy

Hasło nie sprawdzone

Synonim: trikaya (sanskryt).

[WIKI]

Zgodnie z nauką mahajany, Budda jest jednością z absolutem, jednak przejawia się również w świecie dualizmu, aby wyzwalać wszystkie istoty. Stąd też trzy ciała Buddy, którymi są:

 1. Dharmakaya (jap. hosshin) najwyższe, ostateczne ciało, które jest zupełną otwartością, absolutną naturą Buddy. Dharmakaja jest jednością Buddy z wszystkimi istotami oraz stanowi Dharmę naukę głoszoną przez Buddę.
 2. Sambhogakaya (jap. hoojin) ciało radości, zachwytu, które charakteryzuje wszystkie prawdziwe formy Buddy pojawiające się bez dualności podmiotu i przedmiotu.
 3. Nirmanakaya (jap. oojin) ciało przejawienia, emanacji, które jest formami Buddy postrzeganymi przez zwykłe istoty. Jest to ziemskie ciało, w którym buddowie ukazują się ludziom, aby zrealizować swoje postanowienie wyzwolenia wszystkich istot.

Trzy ciała Buddy są źródłem ostatecznych nauk.

[mahajana.net]
Nirmanakaya
Jedno z trzech ciał Trikaji. Metamorficzne ciało Buddhy, które posiada moc przyjmowania jakiegokolwiek kształtu dla głoszenia Prawdy. W tej sutrze Szósty Patriarcha wykazuje, że nasza własna natura posiada mnogość przekształceń, czego nieświadoma jest osoba pogrążona w ułudzie. Jeżeli wszystkie te błędne myśli zostają usunięte i pojawia się pradżnia, my również możemy posiąść Nirmanakaję własnej natury.
Sambhogakaja
Ciało nagrody, sambhogakaja Buddhy, w którym raduje się on nagrodą za swoje prace. Jedno z trzech ciał Trikaji.W tej sutrze Patriarcha wykazuje, że Sanbhogakaja znajduje się w naszej własnej naturze że kiedy prawdziwa natura nie jest zabarwiona zarówno przez szlachetność jak i występek, wówczas jest ona doskonałą Sambhogakają Buddhy.
Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Trzy trucizny

Hasło nie sprawdzone

Synonim: trzy zła.

[mahajana.net]

Trzema truciznami są: chciwość lub pożądania; gniew, nienawiść lub uraza; głupota, tępota i przywiązania do rzeczy oraz wyobrażeń, które niechętnie i opornie się porzuca, nawet jeżeli wie się, że są złe. Są to podstawowe źródła niepokojów, złudzeń i namiętności.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Trzy światy → Potrójny Świat

Tusita

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Niebiańska kraina, w której przebywa Maitreja, przyszły Budda.


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net